-

کتاب‌های نردبان

نردبان بخش کودک و نوجوان شرکت انتشارات فنی ایران است.

کتاب‌های نردبان موضوعات مختلفی را دربرمی‌گیرد، شامل:

  • مهارت‌های زندگی (از آداب زندگی، کنترل خشم، همدلی گرفته تا تفکر نقاد برای خردسالان، کودکان و نوجوانان)
  • محیط زیست (موضوعات مدیریت مصرف و حفظ محیط‌زیست برای همه سنین)
  • علم‌ آموزی برای کودکان و نوجوانان (موضوعات علمی و عملی از رایانه تا نجوم)
  • پیش از دبستان (کتاب‌های کمک‌ آموزشی در قالب شعر و داستان و محصولات آموزشی از جمله پازل و فلش کارت و کارت‌های قصه‌خوانی و مانند آن‌ها)

نمایش سرویس ها و خدمات شما

می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.
می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.

flat_icons

نمایش سرویس ها و خدمات شما 1

می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.
می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.

نمایش سرویس ها و خدمات شما 2

می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.
می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.می توانید بخش ها و یا انواع سرویس های شرکت خود را به این روش معرفی کنید.