نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 98
نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 97
نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96
نمایشگاه بین‌المللی کتاب اردیبهشت ٩٥
نمایشگاه بین‌المللی کتاب اردیبهشت 94
عمومی