جشنواره سپیدار
جشنواره سپیدار
جشنواره سپیدار
جشنواره سپیدار

 «سپيدار ، جايزۀ محيط‌زيست برای كودک و نوجوان»
در زمانه‌ای كه محيط‌زيست به صورت يكی از اصلی‌ترين چالش‌های جهانی برای زندگی آيندۀ انسان درآمده است، آموزش و فرهنگ‌‌سازی در ميان كودكان و نوجوانان برای نگهبانی و حمايت از محيط زيست، به ضرورتی اجتناب‌ناپذير بدل شده است. يكی از مؤثرترين و كارآمدترين برنامه‌ها و فعاليت‌ها در اين زمينه، برگزاری گردهمايی‌ها، جشنواره‌ها، مسابقات، جوايز و پروژه‌هايی با موضوع محيط‌زيست برای كودكان و نوجوانان است. در حال حاضر برنامۀ جهانی محيط‌ زيست سازمان ملل برای كودكان و نوجوانان مشوّق و حامی جديدی برای گسترش چنين برنامه‌هايی در سراسر جهان است. هدف جایزه سپیدار پاسخگویی به این نياز است.